Směsi nepícního charakteru

Meziplodiny – GREENING

Směsi pro AGRO-ENVI opatření

Nabízíme Vám široké portfolio meziplodinových směsí, které splňují požadavky na plochy využívané v ekologickém zájmu (GREENING) a zlepšují půdní úrodnost. Pro budoucnost zemědělství je používání meziplodin nutným předpokladem k zachování plné funkčnosti půdního systému. Výhody pěstování meziplodin jsou různorodé:

  • Podpora života půdních mikroorganismů
  • Zvýšení biologické aktivity
  • Zlepšení půdní struktury
  • Tvorba humusu
  • Podpora půdní vaznosti vody
  • Ochrana proti erozi
  • Fixace dusíku
  • Potlačování plevele
  • Zlepšení obrazu krajiny

Můžete také vybírat z mnoha osevních směsí pro splnění dotačních podmínek agroenvironmentálně klimatických opatření (Směsi pro AGRO-ENVI opatření). Jedná se o certifikované Směsi pro vinohrady, Směsi pro biopásy, Směs pro ochranu čejky chocholaté, Směs pro zatravňování drah soustředěného odtoku a širokou nabídku směsí pro zatravnění orné půdy. 

Opatření Směsi pro biopásy vede k podpoře biologické rozmanitosti při hospodaření na zemědělské ploše. Pro osev biopásů smí být použity výlučně nařízením vlády stanovené plodiny v podobě krmného nebo nektarodárného biopásu, který je cílen na podporu opylovačů v zemědělské krajině.

Podopatření Ochrana hnízdišť čejky chocholaté je cíleno na přesně vydefinované hnízdiště čejky a slouží k ochraně těchto hnízdišť po dobu hnízdění a raného vývoje ptáčat. Uvedené opatření uvítají všichni zemědělci, kteří mají ve svém katastru minimálně 0,5 ha orné půdy s hnízdištěm čejky chocholaté.

Směsi pro zatravnění orné půdy jsou vhodné zejména na pozemcích, kde se ornice snadno splavuje a poškozuje okolní krajinu – zanáší vodní toky a znečišťuje je chemickými látkami. Orná půda má v porovnání se zatravněnými pozemky mnohem menší schopnost zadržovat srážkovou vodu. Ta pak z krajiny rychle odtéká a působí škody v podobě povodní a záplav. K orbě nejsou rovněž vhodné pozemky podmáčené, či z nějakého jiného důvodu méně úrodné. Vhodným řešením v těchto případech je zatravnění. Zamezí se tak odnosu půdy vodou i větrem, zlepší se schopnost půdy zadržet vodu a vodní toky budou lépe chráněny před znečištěním.