Pícniny

Jílek jednoletý RGT SPEEDYL

HLAVNÍ VÝHODY
– extrémní výkonnost
– velmi rychlé založení porostu
– výborný zdravotní stav = vysoká kvalita produkce

Jílek vytrvalý RGT TRIBAL

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi vysoký výnos senáže
– mimořádná vytrvalost
– velmi dobrá odolnost vůči rzi

Přínos jetelů pro trvale udržitelné zemědělství

 • Jetele snižují závislost na dusíkatých hnojivech (150 kg/ha/rok)
 • Zyšují produktivitu pastvin i v období delšího přísušku
 • Zajišťují vlastní výrobu bílkovin (25-30% hrubého proteinu)
 • Zvyšují příjem krmiva přežvýkavci a jejich zásobení živinami díky vyšší chutnosti píce
 • Zlepšují půdní strukturu, snižují erozi, zabraňují rozvoji plevelných rostlin a omezují výskyt škůdců a chorob polních plodin

Klíčové přínosy jetele plazivého

Fixace dusíku  – Rhizobiální bakterie na kořenech jetele plazivého přeměňují vzdušný dusík na formu, kterou může rostlina lépe přijímat. Tento fixovaný dusík je určen jak pro samotnou rostlinu, tak pro ostatní plodiny v následném osevním postupu. Odhaduje se, že fixovaný dusík je ekvivalentní 100–150 kg N čistých živin v dobře rozvinutém porostu.

Půdní struktura  – kořenový sytém jetele plazivého pomáhá zlepšovat půdní strukturu a překonávat problémy se zhutněním půdy. Bylo prokázáno, že zastoupení jetele plazivého v travní směsi snižuje půdní hustotu a zvyšuje pórovitost. Porost s jetelem plazivým vyprodukoval větší objem hmoty než porost bez něho.

Vyšší příjem píce  – přežvýkavci zkonzumují o 25-30% více jetele plazivého než trávy, jestliže mají neomezený přístup k oběma druhům krmení.

Výživová hodnota  – vyšší výživová hodnota u jetele plazivého je dána nižším podílem strukturální vlákniny, vyšším obsahem bílkovin a také vyšším obsahem klíčových minerálů.

JÍLEK

 jílek mnohokvětý

FABIO

 •  středně raný tetraploidní jílek s vynikajícími výnosy
 • alternativa k jílku jednoletému s možností pícninářského využití i v dalším roce
 •  velmi rychlý vývin, mohutný kořenový systém
 • využití jak na píci s vysokou nutriční hodnotou, tak na zelené hnojení
 • v případě zásevu na podzim získáme velmi produktivní seč brzy na jaře
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

VOJTĚŠKA

 vojtěška setá

MORAVA

 • vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií
 • vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí, vyšší provozní vytrvalost
 • intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 vojtěška setá

JARKA

 •  raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem
 • začátek kvetení je raný až středně raný
 • Jarka má vysokou odolnost proti listovým chorobám a velmi vysokou odolnost vůči cévnímu vadnutí
 • nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky
 • komplexní odrůda bez pěstitelských rizik
 • výborně se uplatní v klasickém osevním postupu při víceletém využití vysoký výnos ve všech užitkových letech ; odolná proti poléhání,
 • středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 vojtěška setá

PALAVA

 •  středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích
 • tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy
 • lodyha je hrubší s 12–14 internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová vysoce plastická odrůda  s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty
 • vhodná pro intenzivní oblasti
 • osivo vojtěšky s inokulantem je okamžitě připravené k setí a ušetří Vám až 160 kg minerálního N/ha
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

JETEL

 jetel nachový

KARDINAL

 • jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g.
 • Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský)
 • zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem
 • významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení , zvláště pod brambory;
 • zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat
 • podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna
 • na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg
 •  při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm, dozrává do 10. 7.
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 jetel luční

VENDELÍN

 • populační, diploidní, raná až středně raná odrůda
 • rostliny jsou středního vzrůstu
 • na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké
 • dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami
 • žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky
 • lze pěstovat ve všech oblastech
 • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
 • vhodný do lučních směsí
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 jetel luční

VLTAVÍN

 • diploidní, středně raná odrůda,
 • určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích
 • plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech
 • středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám
 • poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty  v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 jetel plazivý

JURA

 •  doporučená odrůda v Bavorsku pro rok 2017
 • vyšlechtěn křížením odrůd Crau a Ovčák
 • odrůda je vhodná do trvalých, popřípadě dočasných luk a pastvin, rychle se rozrůstá, má velké množství výběžků, prudký jarní růst a rychlé obrůstání.
 • dobrá konkurenční schopnost v kombinaci s travami, lepší rozIožení sečí a vynikající reakce na přihnojování dusíkem. V 3. užitkovém roce výkonnější, než stávající odrůdy.
 • odrůda má excelentní odolnost proti vyzimování
 • vzrůstnost, rychlý jarní růst, rychlé obrůstání po sečích, vysoká konkurenční schopnost se středními a vysokými travami
 • lépe snáší přihnojování N v lučních porostech, vysoký obsah sušiny
 • V rámci dotačního titulu  „Greening“ 61/2016 Sb.

 jetel plazivý

LUKE

 •  středně raná odrůda, rostliny má nizké až středně vysoké, rychlost jarního růstu je vysoká, rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká
 • výnos zelené hmoty v prvním i druhém užitkovém roce vysoký, ve třetím roce středně vysoký;
 • výnos suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce je vysoký, odrůda má excelentní odolnost proti vyzimování přednosti: vysoký výnos zelené a suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce
 • četnost rostlin s kyanogenními glykosidy nízká
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 jetel zvrhlý

AURORA

registrace EU 2001

 • dvouletá až vytrvalá poléhavá bylina až 50 cm vysoká s bílou později růžovějící hlávkou,
 • vyskytuje se v chladnějších podhorských oblastech na těžších půdách s vyšší hladinou spodní vody, objevuje se na okrajích cest a na ruderálních stanovištích uplatnění nachází v porostech s lučně-pastevním využíváním.
 • Pěstovat jej lze také v monokulturách nebo jetelovinotravních směskách na orné půdě. Nahrazuje jetel luční v lučních porostech na vlhčích stanovištích.
 • vzhledem k pomalému stárnutí ho můžeme sklízet až do období plného květu. 1. seč je o 10 – 14 dnů pozdnější než u jetele lučního.
 • nutriční hodnota píce z monokultury je na úrovni jetele lučního, často má vyšší produkci N-látek. Zkrmování píce z monokultury však způsobuje nadýmání. Nevýhodou je částečně nahořklá chuť čerstvé píce.
 • vytrvalost je 3 – 6 let, jedná se o zimovzdornou jetelovinu, v trvalých travních porostech významně zkvalitňuje výživnou hodnotu sena.
 • výsevek 10–12kg/ha
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

OSTATNÍ

INOKULANT

Rychlý nástup účinku. Vysoká produkce píce bohaté na bílkoviny.

 •  biopreparát na bázi sterilní rašeliny, který je nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií; tyto kmeny vynikají výbornou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií

Hlavní význam:

 •  levný zdroj dusíku
 • zvýšení výnosů
 • zvýšení obsahu bílkovin u pěstovaných rostlin
 • snížení dávek průmyslových dusíkatých hnojiv
 • ochrana životního prostředí
 • zlepšená mikrobiální činnost půdy

 Určen a k dispozici pro hrách, pelušku, vikev, bob, sóju, lupinu, jetel a vojtěšku.

Použití:

bakterializace osiva probíhá dvěma způsoby:

 • pro velkozrnné osivo se doporučuje použít vlhký způsob, tedy smíchání INOKULANTU s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím
 • malosemenné osivo se očkuje suchým způsobem prostým smícháním s osivem v secím stroji

 štírovník růžkatý

BULL

registrace EU 2000

 • štírovník je vytrvalá trsnatá jetelovina s lodyhou a drobnými žlutými kvítky
 • vytváří středně hluboký a středně bohatý kořenový systém, odnožuje a tvoří lodyhy vertikálně (obdobně jako vojtěška) a vyžaduje provzdušněné půdy
 • štírovník je teplomilný a suchomilný, roste na lehkých, propustných půdách s nízkým obsahem humusu, nesnáší zamokření ani zastínění, odolává však drsným klimatickým podmínkám a roste až do nadmořských výšek 900 m n.m
 • velmi rychle obrůstá, poskytne i 3. seče, píce nenadýmá
 • zařazujeme jej do trvalých směsí pro luční porosty na sušších místech, kde stabilizuje výnosy zejména ve 2. a 3. seči, zlepšuje výnosy i kvalitu píce (sena) v suchých letech , v porostech vytrvává až 7 let.
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

 vičenec ligrus

AMBRA

registrace EU 2010

 • vičenec je méně známá vytrvalá trsnatá jetelovina vysokého vzrůstu s růžovým hroznem květů
 • vytváří mohutný kořenový systém až 2 m, dokáže čerpat živiny z méně přístupných forem a narušovat podloží, je indikátorem zásaditých a mělčích vápenitých půd, roste v teplých, vinorodých a stepních oblastech
 • porosty vičence jsou zlepšující předplodinou s vysokou fixací dusíku (150 – 180 kg N/ha-1) , kterou lze ještě zvýšit pravidelným hnojením fosforem. Vičenec způsobuje tzv. vičencovou únavu půdy – po sobě je nesnášenlivý a může se pěstovat v osevních postupech s odstupem 6 let.
 • kvalita i výnosy píce vičence jsou výborné, píce vykazuje dobrou stravitelnost i velmi vysokou využitelnost živin 17–21 % N-látek, 28 % vlákniny
 • pěstuje se jako monokultura nebo v jednoduchých směsích na orné půdě s vojtěškou, ovsíkem nebo kostřavou, případně i s vikvemi.
 • Výsevek: 120 – 140 kg/ha, hloubka do 3 cm.
 • vhodný pro víceleté využití, dobře přezimuje.
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.