Pícniny

Jílek jednoletý RGT SPEEDYL

HLAVNÍ VÝHODY
– extrémní výkonnost
– velmi rychlé založení porostu
– výborný zdravotní stav = vysoká kvalita produkce

Jílek vytrvalý RGT TRIBAL

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi vysoký výnos senáže
– mimořádná vytrvalost
– velmi dobrá odolnost vůči rzi

Kostřava rákosovitá
RGT CALLINA

HLAVNÍ VÝHODY
– velmi chutná
– výborně stravitelná
– zlepšuje kvalitu krmiva, významný nárůst dojivosti

Jílek hybridní Kirial

HLAVNÍ VÝHODY

Přínos jetelů pro trvale udržitelné zemědělství

 • Jetele snižují závislost na dusíkatých hnojivech (150 kg/ha/rok)
 • Zyšují produktivitu pastvin i v období delšího přísušku
 • Zajišťují vlastní výrobu bílkovin (25-30% hrubého proteinu)
 • Zvyšují příjem krmiva přežvýkavci a jejich zásobení živinami díky vyšší chutnosti píce
 • Zlepšují půdní strukturu, snižují erozi, zabraňují rozvoji plevelných rostlin a omezují výskyt škůdců a chorob polních plodin

Klíčové přínosy jetele plazivého

Fixace dusíku  – Rhizobiální bakterie na kořenech jetele plazivého přeměňují vzdušný dusík na formu, kterou může rostlina lépe přijímat. Tento fixovaný dusík je určen jak pro samotnou rostlinu, tak pro ostatní plodiny v následném osevním postupu. Odhaduje se, že fixovaný dusík je ekvivalentní 100–150 kg N čistých živin v dobře rozvinutém porostu.

Půdní struktura  – kořenový sytém jetele plazivého pomáhá zlepšovat půdní strukturu a překonávat problémy se zhutněním půdy. Bylo prokázáno, že zastoupení jetele plazivého v travní směsi snižuje půdní hustotu a zvyšuje pórovitost. Porost s jetelem plazivým vyprodukoval větší objem hmoty než porost bez něho.

Vyšší příjem píce  – přežvýkavci zkonzumují o 25-30% více jetele plazivého než trávy, jestliže mají neomezený přístup k oběma druhům krmení.

Výživová hodnota  – vyšší výživová hodnota u jetele plazivého je dána nižším podílem strukturální vlákniny, vyšším obsahem bílkovin a také vyšším obsahem klíčových minerálů.

JÍLEK

 jílek mnohokvětý

FABIO

 •  středně raný tetraploidní jílek s vynikajícími výnosy
 • alternativa k jílku jednoletému s možností pícninářského využití i v dalším roce
 •  velmi rychlý vývin, mohutný kořenový systém
 • využití jak na píci s vysokou nutriční hodnotou, tak na zelené hnojení
 • v případě zásevu na podzim získáme velmi produktivní seč brzy na jaře
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

VOJTĚŠKA

osivo vojtěšky

vojtěška setá

MORAVA

 • vzpřímený až polovzpřímený trs, středně vysoký počet lodyh, lodyha dutá, se středně vysokým počtem internodií
 • vyšší odolnost proti cévnímu vadnutí, vyšší provozní vytrvalost
 • intenzivní pícninářsko semenářský typ s vysokými a stabilními výnosy zelené hmoty
 • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
  Vojtěška setá

  vojtěška setá

  JARKA

  •  raná až středně raná odrůda vyznačující se vzpřímeným až polovzpřímeným trsem
  • začátek kvetení je raný až středně raný
  • Jarka má vysokou odolnost proti listovým chorobám a velmi vysokou odolnost vůči cévnímu vadnutí
  • nemá specifické požadavky na pěstování, je plastická, vhodná do všech podmínek pro pěstování vojtěšky
  • komplexní odrůda bez pěstitelských rizik
  • výborně se uplatní v klasickém osevním postupu při víceletém využití vysoký výnos ve všech užitkových letech ; odolná proti poléhání,
  • středně vysoká až vysoká rychlost obrůstání po sečích
  • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
  vojtěška setá

  vojtěška setá

  PALAVA

  •  středně raná, dobře přezimující s rychlým růstem na jaře a dobrým obrůstáním po sečích
  • tvar trsu vzpřímený, vysoký (85 cm), zelené až tmavě zelené barvy
  • lodyha je hrubší s 12–14 internodii, polodutá až plná, barvy zelené až načervenalé; list široce oválný, barva květu fialová až světle fialová vysoce plastická odrůda  s dobrou provozní vytrvalostí a výnosem zelené hmoty
  • vhodná pro intenzivní oblasti
  • osivo vojtěšky s inokulantem je okamžitě připravené k setí a ušetří Vám až 160 kg minerálního N/ha
  • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

   JETEL

   jetel nachový

    jetel nachový

   KARDINAL

   • jednoletá přezimující, rychle se vyvíjející odrůda středně vysokého vzrůstu. Květenství je karmínově červené, oválné semeno má žlutou barvu, průměrná HTS je 4 g.
   • Kardinál se s velmi dobrou zimovzdorností uplatní v čisté kultuře i jako komponent časných ozimých směsek v plynulém pásu zeleného krmení (Landsberská směska – inkarnát + ozimá vikev + jílek italský)
   • zanechává půdu v bezvadné struktuře, obohacenou organickými látkami a dusíkem
   • významně zvyšuje úrodnost lehkých písčitých půd jako zelené hnojení , zvláště pod brambory;
   • zelenou hmotu lze kromě přímého zkrmování i senážovat či silážovat
   • podmínkou dobrého přezimování je výsev ve druhé dekádě srpna
   • na zelené krmení či hnojení v čisté kultuře vyséváme 6 mil. klíč. semen/ha, tj. asi 25 kg
   •  při zakládání semenářských porostů výsev 16 – 18 kg inkarnátu do hloubky 1 – 2 cm, dozrává do 10. 7.
   • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
   jetel luční

    jetel luční

   VENDELÍN

   • populační, diploidní, raná až středně raná odrůda
   • rostliny jsou středního vzrůstu
   • na jaře středně vysoká rychlost růstu, obrůstání po sečích středně vysoké
   • dobrá odolnost proti polehání a proti napadení chorobami
   • žádné mimořádné nároky, které by z hlediska pěstitelské technologie znamenaly specifické agrotechnické požadavky
   • lze pěstovat ve všech oblastech
   • vysoký výnos zelené i suché hmoty v 1. i 2. užitkovém roce
   • vhodný do lučních směsí
   • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
    jetel luční

     jetel luční

    VLTAVÍN

    • diploidní, středně raná odrůda,
    • určena pro bramborářskou oblast, kde dosahuje nejvyšších výnosů ve všech hospodářských ukazatelích
    • plastická, projevuje se v dobrých výkonech i v ostatních výrobních oblastech
    • středně odolná vůči polehání, vykazuje dobrou odolnost vůči houbovým chorobám
    • poskytuje vysoké výnosy zelené hmoty  v 1. užitkovém roce; ve 2. užitkovém roce ve výnosu předčí odrůdu Start, což svědčí o dobré vytrvalosti této odrůdy
    • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
    Jetel plazivý

     jetel plazivý

    JURA

    •  doporučená odrůda v Bavorsku pro rok 2017
    • vyšlechtěn křížením odrůd Crau a Ovčák
    • odrůda je vhodná do trvalých, popřípadě dočasných luk a pastvin, rychle se rozrůstá, má velké množství výběžků, prudký jarní růst a rychlé obrůstání.
    • dobrá konkurenční schopnost v kombinaci s travami, lepší rozIožení sečí a vynikající reakce na přihnojování dusíkem. V 3. užitkovém roce výkonnější, než stávající odrůdy.
    • odrůda má excelentní odolnost proti vyzimování
    • vzrůstnost, rychlý jarní růst, rychlé obrůstání po sečích, vysoká konkurenční schopnost se středními a vysokými travami
    • lépe snáší přihnojování N v lučních porostech, vysoký obsah sušiny
    • V rámci dotačního titulu  „Greening“ 61/2016 Sb.
     jetel plazivý

      jetel plazivý

     LUKE

     •  středně raná odrůda, rostliny má nizké až středně vysoké, rychlost jarního růstu je vysoká, rychlost obrůstání po sečích je středně vysoká
     • výnos zelené hmoty v prvním i druhém užitkovém roce vysoký, ve třetím roce středně vysoký;
     • výnos suché hmoty v prvním i druhém užitkovém roce je vysoký, odrůda má excelentní odolnost proti vyzimování přednosti: vysoký výnos zelené a suché hmoty v prvním a druhém užitkovém roce
     • četnost rostlin s kyanogenními glykosidy nízká
     • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
     jetel zvrhlý

      jetel zvrhlý

     AURORA

     registrace EU 2001

     • dvouletá až vytrvalá poléhavá bylina až 50 cm vysoká s bílou později růžovějící hlávkou,
     • vyskytuje se v chladnějších podhorských oblastech na těžších půdách s vyšší hladinou spodní vody, objevuje se na okrajích cest a na ruderálních stanovištích uplatnění nachází v porostech s lučně-pastevním využíváním.
     • Pěstovat jej lze také v monokulturách nebo jetelovinotravních směskách na orné půdě. Nahrazuje jetel luční v lučních porostech na vlhčích stanovištích.
     • vzhledem k pomalému stárnutí ho můžeme sklízet až do období plného květu. 1. seč je o 10 – 14 dnů pozdnější než u jetele lučního.
     • nutriční hodnota píce z monokultury je na úrovni jetele lučního, často má vyšší produkci N-látek. Zkrmování píce z monokultury však způsobuje nadýmání. Nevýhodou je částečně nahořklá chuť čerstvé píce.
     • vytrvalost je 3 – 6 let, jedná se o zimovzdornou jetelovinu, v trvalých travních porostech významně zkvalitňuje výživnou hodnotu sena.
     • výsevek 10–12kg/ha
     • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

      OSTATNÍ

      štírovník růžkatý

      štírovník růžkatý

      BULL

      registrace EU 2000

      • štírovník je vytrvalá trsnatá jetelovina s lodyhou a drobnými žlutými kvítky
      • vytváří středně hluboký a středně bohatý kořenový systém, odnožuje a tvoří lodyhy vertikálně (obdobně jako vojtěška) a vyžaduje provzdušněné půdy
      • štírovník je teplomilný a suchomilný, roste na lehkých, propustných půdách s nízkým obsahem humusu, nesnáší zamokření ani zastínění, odolává však drsným klimatickým podmínkám a roste až do nadmořských výšek 900 m n.m
      • velmi rychle obrůstá, poskytne i 3. seče, píce nenadýmá
      • zařazujeme jej do trvalých směsí pro luční porosty na sušších místech, kde stabilizuje výnosy zejména ve 2. a 3. seči, zlepšuje výnosy i kvalitu píce (sena) v suchých letech , v porostech vytrvává až 7 let.
      • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
       vičenec ligrus

       vičenec ligrus

       AMBRA

       registrace EU 2010

       • vičenec je méně známá vytrvalá trsnatá jetelovina vysokého vzrůstu s růžovým hroznem květů
       • vytváří mohutný kořenový systém až 2 m, dokáže čerpat živiny z méně přístupných forem a narušovat podloží, je indikátorem zásaditých a mělčích vápenitých půd, roste v teplých, vinorodých a stepních oblastech
       • porosty vičence jsou zlepšující předplodinou s vysokou fixací dusíku (150 – 180 kg N/ha-1) , kterou lze ještě zvýšit pravidelným hnojením fosforem. Vičenec způsobuje tzv. vičencovou únavu půdy – po sobě je nesnášenlivý a může se pěstovat v osevních postupech s odstupem 6 let.
       • kvalita i výnosy píce vičence jsou výborné, píce vykazuje dobrou stravitelnost i velmi vysokou využitelnost živin 17–21 % N-látek, 28 % vlákniny
       • pěstuje se jako monokultura nebo v jednoduchých směsích na orné půdě s vojtěškou, ovsíkem nebo kostřavou, případně i s vikvemi.
       • Výsevek: 120 – 140 kg/ha, hloubka do 3 cm.
       • vhodný pro víceleté využití, dobře přezimuje.
       • V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.
       Rhizobie

       INOKULANT

       Rychlý nástup účinku. Vysoká produkce píce bohaté na bílkoviny.

         •  biopreparát na bázi sterilní rašeliny, který je nosičem pro efektivní kmeny rhyzobií; tyto kmeny vynikají výbornou schopností fixovat dusík vysoko nad průměrné schopnosti přirozených půdních populací těchto bakterií

       Hlavní význam:

         •  levný zdroj dusíku
         • zvýšení výnosů
         • zvýšení obsahu bílkovin u pěstovaných rostlin
         • snížení dávek průmyslových dusíkatých hnojiv
         • ochrana životního prostředí
         • zlepšená mikrobiální činnost půdy

        Určen a k dispozici pro hrách, pelušku, vikev, bob, sóju, lupinu, jetel a vojtěšku.

       Použití:

       bakterializace osiva probíhá dvěma způsoby:

         • pro velkozrnné osivo se doporučuje použít vlhký způsob, tedy smíchání INOKULANTU s mírně navlhčeným osivem přímo v zásobníku secího stroje nebo v čisté míchačce těsně před setím
         • malosemenné osivo se očkuje suchým způsobem prostým smícháním s osivem v secím stroji