Směsi pro AGRO-ENVI opatření

SMĚSI PRO VINOHRADY

Certifikované směsi pro zajištění integrované produkce vinné révy

 • Půdní struktura mnoha vinohradů je trvale poškozována dlouholetým jednostranným zpracováním půdy. Největší problémy způsobuje utužení půdy a nedostatek humusu.
 • Připravili jsme pro Vás speciální směsi, které:
 • zlepšují půdní strukturu
 • zásobují vinnou révu živinami
 • zabraňují erozi 
 • umožňují lépe hospodařit s vodou
 • obnovují úrodnost půdy
 • vytvářejí celkově harmonické podmínky pro pěstování vinné révy
 • Směsi se vyznačují následujícími charakteristikami:
 • Vysoká kvalita jednotlivých komponent
 • Vylepšené receptury na základě zkušeností vinohradnické praxe
 • Optimální poměr cena/výkon
 • Moderní příprava
 • Splňují podmínky dotací na základě právě platného Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření 

Můžete vybírat ze tří směsí ve dvou cenových hladinách; na stanovišti vydrží minimálně 3 roky.

Vinohrad I

 • cenově nejvýhodnější vícedruhová směs, jejíž hlavní část tvoří jeteloviny; obohatí půdu o dusík a zpevní povrch.
 • doporučený výsevek: 40–50 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 3 roky

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

Vinohrad II

 • bohatá čtrnáctidruhová směs s vytrvalostí min. na 3 roky; základ tvoří jeteloviny doplněné o trávy, směs je odolná
 • suchu a napomůže obnovit úrodnost půdy
 • doporučený výsevek: 50 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 3 roky

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

Vinohrad III

 • jedenáctidruhová směs na 2–3 roky; obohatí půdu o dusík, zatravněnou plochu rychle ozelení a hluboce prokoření; směs obsahuje vytrvalé dvouděložné druhy
 • doporučený výsevek: 40–50 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 3 roky

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

SMĚS PRO OCHRANU ČEJKY CHOCHOLATÉ

Čejka – krmná směs

 • cílem dotačního titulu je vytváření vhodných podmínek na ochranu a podpoury výskytu čejky chocholaté na orné půdě
 • směs pro osetí jejích hnízdišť zajistí zvýšené množství potravy i pro ostatní ptactvo, savce i opylovače
 • Čejka chocholatá patří mezi nejrychleji ubývající ptačí druhy naší krajiny; z některých oblastí čejky prakticky vymizely a její stavy se snížily i na tradičních hnízdištích v jižních a východních Čechách nebo na jižní Moravě
 • stanovený výsevek: 25 kg/ha
 • hloubka setí: 2–3 cm
 • vytrvalost: 1 rok

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

SMĚSI PRO BIOPÁSY

Krmný biopás

 • přispívá k pestrosti a rozmanitosti krajiny
 • zvyšuje potravní nabídku pro volně žijící živočichy
 • primárně poskytuje rostlinnou potravu pro ptactvo a drobné živočichy, sekundárně vytváří podmínky pro rozvoj hmyzu – potravy živočišné
 • eliminuje nebezpečí monodiety
 • stanovený výsevek: 131 kg/ha
 • hloubka setí: kolem 2 cm
 • vytrvalost: 1 rok

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

Nektarodárný biopás

 • cílen na podporu populace opylovačů
 • zdroj pylové snůšky
 • navrací do krajiny biodiverzitu slouží jako kryt pro veškerou faunu
 • sestaven tak, aby tvarem a barvou květů vyhovoval příslušnému hmyzu
 • stanovený výsevek: 22,5 kg/ha
 • hloubka setí: co nejmenší, neutopit malá semena
 • vytrvalost: 2–3 roky

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

Směs pro zatravňování drah soustředěného odtoku

 • založení travního porostu nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku
 • stanovený výsevek: 35 kg/ha
 • hloubka setí: 1–2 cm
 • vytrvalost: 5 let

Klikněte na tabulku pro zvětšení.

SMĚSI PRO ZATRAVNĚNÍ ORNÉ PŮDY

 • na polích, zvláště na svažitých pozemcích se ornice snadno splavuje a poškozuje okolní krajinu – zanáší vodní toky a současně je znečišťuje chemickými látkami
 • orná půda má v porovnání se zatravněnými pozemky mnohem menší schopnost zadržovat srážkovou vodu; ta pak z krajiny rychle odtéká a působí škody v podobě povodní a záplav
 • vhodným řešením v těchto případech je zatravnění – zamezíte odnosu půdy vodou i větrem, zlepšíte schopnost půdy zadržet vodu a vodní toky budou lépe chráněny před znečištěním
 • doporučený výsevek: 25–40 kg/ha
 • vytrvalost: 3–5 let