Travaman

Kontrolní list stavu vašeho travního porostu

Případová studie obnovy trvalých travních porostů (TTP)

Zemědělské travní směsi TRAVAMAN

Luční směs do sucha SPECIAL

Dlouhodobé využití

 • vyšší podíl ovsíku a kostřavy luční společně s festuloliem a jílkem vytrvalým poskytne při intenzivní výživě vysoký výnos
 • vysokou krmnou hodnotu s velmi dobrou chutností ocení všichni přežvýkavci jak při krmení na zeleno tak v konzervované podobě
 • vícedruhové složení zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště
 • vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce
 • je určena pro dlouhodobé využití 5–6 roků
 • raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce

Doporučení: Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.

Složení:

Doporučený výsevek:25–35 kg/ha,1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy
Krmná hodnota: 7
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Luční směs do sucha

Maximální výnos píce v sušších oblastech

 •  zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště
 • vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách
 • při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník
 • určena pro dlouhodobější využití

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší, lehčí, písčité půdy
Krmná hodnota: 6,9
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Luční směs do vlhka SPECIAL

Druhová pestrost

 • vytrvalá směs pro vlhká stanoviště a psárkové louky 
 • druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů
 • vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů
 • garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy
Krmná hodnota: 7,8
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Luční směs do vlhka

Seč navíc

 • výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů
 • zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy
 • zvýšené zastoupení jílku vytrvalého RGT TRIBAL je předpokladem vysokého výnosu kvalitní hmoty, zejména v 1. seči a to i v horších půdních podmínkách
 • při intenzivnějším hnojení poskytne o jednu seč navíc
 • vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: vlhčí, těžší i místně podmáčené půdy
Krmná hodnota: 7,85
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Luční směs do sucha bez jetelovin

Univerzální využití

 • vyřeší váš problém s nedostatkem sena
 • směs je schopna díky zastoupení suchovzdorných druhů poskytnout výnos i v období s mírným deficitem srážek
 • nižší druhové zastoupení univerzálního charakteru bez výskytu jetelovin
 • touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata
 • vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 6,75
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Pastevní směs

Rychle obrůstá

 • směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení
 • na této směsi si pochutná každá kráva. Obsahuje jemnolistou kostřavu rákosovitou RGT CALLINA, která velmi dobře chutná.
 • porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn
 • zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou píci, dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období
 • dostačuje střední intenzita hnojení

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: 1 seč, pastva
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,7
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Pastevní směs pro koně

Pastva i senáž

 • tuto směs mají koně rádi, její složení je přizpůsobeno jejich specifickému trávení
 • složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní enegeticky bohatou a vyváženou píci
 • vhodná jak pro pastvu, tak využití na seno
 • vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu
 • raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 280–400 m2
Použití: 1 seč, pastva
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,6
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Směs přísev

Správný čas vylepšit vaši louku

 • ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce prořídlých a zaplevelených luk a pastvin
 • až 50% úspora nákladů na založení porostu
 • doplní ustupující méně vytrvalé druhy
 • potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin
 • zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci
 • prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů

Složení:

Doporučený výsevek: 20–23 kg/ha, 1 kg na 500–430 m2
Použití: podsev stávajících travních porostů
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 8
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Směs CHKO

Druhově bohatá a plastická

 •  druhově bohatá travinobylinná krajinná směs vhodná k zatravňování orné půdy, obnově a přísevům druhově chudých travnatých ploch na území chráněné krajinné oblasti
 • osivo většiny odrůd a druhů pochází z produkce České republiky, je známé a ověřené, zapsané v Seznamu doporučených odrůd ČR
 • ve směsi nejsou použity kříženci a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí
 • vícedruhová pestrá směs zajistí stabilitu a plastičnost k různým půdním či klimatickým podmínkám, je určená pro dlouhodobé extenzivní využití
 • podíl jetelovin umožní použít směs na plochy dlouhodobě neobhospodařované s nekvalitní chudou půdou bez živin, později z porostu odstoupí
 • zastoupení jílku vytrvalého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu
 • Směs chráněná krajinná oblast byla schválena a úspěšně vyseta na území CHKO České středohoří.

Doporučení: Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.

Složení:

Doporučený výsevek: 25-30kg/ha
Použití: zelená píce , senáž , seno
Stanoviště: louky, pastviny, meze, lesní lemy, stepi pro extenzivně využívané pozemky, sušší lokality
Krmná hodnota: 7,17
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Směs pro vinice a sady

Zamezuje šíření plevelných rostlin

  •  určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy
  • porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin
  • jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčící druhy a poté pozvolna z pozemku ustupuje
  • lze použít na svahy dálnic a svahy ohrožené erozí

Složení:

Doporučený výsevek: 30–35 kg/ha, 1 kg na 330–400 m2
Použití: zatravnění vinic a sadů
Stanoviště: sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota:
6,8

Vojtěškotravní směs

Vyprodukujte si sami bílkovinné krmivo

  •  vojtěška se stává stále populárnější na spoustě mléčných farem nejen v sušších oblastech
  • v suchém roce ji ocení každý farmář
  • suchovzdorná vojtěška je výrazným donorem bílkovin a trávy doplní cukry, které jsou důležité pro snadnější konzervaci
  • vojtěškotravní směs poskytne vysoký výnos kvalitní bílkovinné píce již v první seči
  • provozně vytrvalá směs vhodná pro intenzivní oblasti
  • senáž z vojtěškotravní směsirychleji zavadá než z čistosevu vojtěšky

Složení:

Doporučený výsevek: 18–20 kg/ha, 1 kg na 550–500 m2
Použití: zelená píce, senáž
Stanoviště: vhodná na sušší i středně těžké pozemky
Krmná hodnota: 7,08
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Jetelotravní směs na ornou půdu

Vysoká intenzita

 •  vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin ročně poskytne 2–3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení
 • rychlé obrůstání zajišťuje intenzivní produkci bílkovinné píce s vysokým podílem sacharidů během celé vegetace
 • směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev
 • vyšší podíl jeteloviny –> zlepšení chutnosti píce zvýšení příjmu potravy — > maximalizace tvorby mléka

Složení:

Doporučený výsevek: 25–35 kg/ha, 1 kg na 330–400 m2
Použití: zelená píce, senáž
Stanoviště: středně těžké až těžší půdy, vlhčí pozemky
Krmná hodnota: 7,9
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Energetická směs

Vysoká produkce biomasy

 • intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu
 • vhodná do vyšších poloh na svažité pozemky
 • nižší výrobní náklady, zajistí dostatek hmoty pro vaši bioplynovou stanici, případně při nedostatku krmení může doplnit váš krmný fond
 • ozdravení osevního postupu, ochrana půdy a její úrodnosti
 • možnost hnojení digestátem
 • první seč je vhodné provést v co nejranějším termínu

Složení:

Doporučený výsevek: 30–35 kg/ha, 1 kg na 500 m2
Použití: zelená píce, senáž, seno
Stanoviště: středně těžké pozemky až vlhčí lokality
Krmná hodnota: 6,1
V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.