Objevte kvalitu travních směsí AGROKOP!

Krmná hodnota

Důležitým ukazatelem kvality pícního porostu je mimo jiné i chutnost jednotlivých rostlin. Krmná hodnota (KH) dle Klappa popisuje chutnost jednotlivých druhů podle ochoty přijímání čerstvé rostliny kravami. Stupnice je od – 1 (jedovaté druhy) až po 8 (druhy s vysokou krmnou hodnotou).

Krmnou hodnotu travní směsi stanovíme jako vážený průměr krmných hodnot jejích jednotlivých komponet. Krmnou hodnotu píce lze zvýšit vhodnou skladbou směsi. Tuto navrhujeme z výkonných odrůd travních druhů s co nejvyšším indexem krmné hodnoty tak, aby co možná nejvíce odpovídaly účelu a intenzitě využití v podmínkách daného stanoviště.

Naší snahou je neustále vylepšovat a inovovat celý sortiment směsí s ohledem na každý jednotlivý detail. Z tohoto důvodu jsme navázali spolupráci s přední firmou v oblasti šlechtění pícnin – RAGT Semences. Jejich šlechtitelský program je znám především důrazným zaměřením na kvalitativní parametry, jako je např. stravitelnost buněčné stěny, obsah bílkovin, energetická hodnota v kombinaci s vysokým výnosem zelené hmoty.

Na základě zkoušek, jež probíhaly a stále probíhají v klimatických podmínkách České republiky jsme se rozhodli jako první zařadit do našeho sortimentu jílek jednoletý RGT SPEEDYL a jílek vytrvalý RGT TRIBAL. Nabízíme Vám tak možnost maximalizovat svoji produkci výrobou vysoce kvalitního krmiva.

Program TRAVNÍ SMĚSI AGROKOP znamená vysokou výkonnost ve spojení s jakostí travního porostu vzešlých z prvotřídního osiva. Takto sestavené travní směsi Vám nabízíme s ohledem na atraktivní poměr cena/výkon. TRAVNÍ SMĚSI AGROKOP Vám dávají jistotu.

Naše travní směsi pro zemědělské využití jsou určeny do různorodých podmínek všech oblastí České republiky. Jednotlivé odrůdy zařazujeme do směsí podle specifického způsobu využití a dané formy obhospodařování.

Kritéria zemědělských směsí AGROKOP HB:

  • Vysoký výnos
  • Odolnost vůči chorobám
  • Vytrvalost
  • Eliminace šťovíků 
  • Dobré obrůstání
  • Odolnost vůči vyzimování
  • Krmná hodnota

Eliminace šťovíků z travních porostů

V posledních letech dochází ke zvýšenému výskytu zaplevelení pastvin širokolistými šťovíky. Příčinou může být jednak půdní zásoba z předchozího období, opožděná sklizeň zaplevelených porostů, statková hnojiva, ale v neposlední řadě také přípustný počet semen šťovíků v uznaném osivu trav a jetelovin ve stupni C1 (vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu).

Při nejvyšším dovoleném výskytu semen šťovíků, dle normy 10 ks v 50 g vzorku, jich může být až 200 ks na 1 kg uznaného osiva. Lze tedy zasít přímo s osivem až 4 000 ks šťovíků při výsevku 20 kg jetele na ha!

Výše uvedené zaplevelení širokolistými šťovíky je agresivní, vytlačuje ze svého okolí kulturní trávy a jeteloviny a výrazně zhoršuje výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. Obsah značného množství kyseliny šťavelové, tříslovin a alkaloidů snižuje chutnost píce pro dobytek. Vysoký obsah vody zpomaluje zavadání a způsobuje technologické problémy při výrobě sena a senáže.

Generativní stádium rozšíření semen do půdní zásoby několikrát znásobí. Případná likvidace specifickými herbicidy bývá velmi náročná, nákladná, dlouhodobá a ne vždy účinná. Pro ekologicky hospodařící farmy je problém ještě větší, kdy herbicidy nelze použít. Dle zahraničních zkušeností je hranice pro likvidaci porostů a jejich obnovu 4 000 ks rostlin šťovíků na 1 ha.

Zpracováno za použití materiálů: Doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., Doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Rozhodli jsme se Vám s tímto problémem účinně pomoci a proto při výrobě osiva jetele lučního postupujeme dle parametrů švýcarské normy VESKOF. To odpovídá 0–2 kusům šťovíků ve 200 g osiva jetele lučního, což je 20× nižší obsah šťovíků v osivu na Vaše pole oproti běžnému standardu.