Zemědělské travní směsi

 Jetelotravní směs na ornou půdu

Vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin. Vysoké zastoupení sacharidů přispívá ke snadné konzervaci píce pro senáž či siláž. Jetel obsažený ve směsi poutá vzdušný dusík hlízkovými bakteriemi, dostačuje k výživě porostu a zůstává v půdě pro následné plodiny. V podmínkách BIO režimu bez přísunu minerálních hnojiv zajistí produkci hmoty s vysokou výživovou hodnotou. Ročně poskytne 2-3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení. Směs s vyšším zastoupením jetelovin má výrazný meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin a umožní čerpání živin splavených do nižších vrstev. Výsev se provádí zjara při vhodných vláhových poměrech až do poloviny srpna. Intenzivní využívání, senáž.
Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 7,9

Složení:

 • Jetel luční 52%
 • Jílek mnohokvětý 10%
 • Festulolium 38%

 Luční směs do sucha

Zastoupení druhů dobře reagujících na sušší podmínky stanoviště. Vhodná do teplejších a svažitých poloh, kde díky druhovému zastoupení poskytne dostatečné množství píce i při nižších srážkách. Při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník. Je určena pro dlouhodobé využití.
Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 6,9

Složení:

 • Kostřava rákosovitá 20%
 • Kostřava luční 20%
 • Festulolium 20%
 • Kostřava červená 10%
 • Jílek vytrvalý 15%
 • Lipnice luční 7%
 • Jetel luční 5%
 • Jetel plazivý 3%

Luční směs do sucha SPECIAL

Vyšší podíl ovsíku a kostřavy luční společně s festuloliem a jílkem vytrvalým poskytne při intenzivní výživě vysoký výnos. Vysokou krmnou hodnotu s velmi dobrou chutností ocení všichni přežvýkavci jak při krmení na zeleno tak v konzervované podobě.  Vícedruhové složení směsi zvyšuje variabilitu a plastičnost k podmínkám stanoviště. Vhodná do chudších a svažitých poloh, kde velmi dobře snáší sucho, takže i při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce. Je určena pro dlouhodobé využití 5-6 roků. Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 7
Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.

Složení:

 • Kostřava luční 15%
 • Kostřava rákosovitá 15%
 • Kostřava červená 5%
 • Festulolium 12%
 • Srha laločnatá 10%
 • Jílek vytrvalý 10%
 • Lipnice luční 10%
 • Ovsík vyvýšený 15%
 • Jetel plazivý 3%
 • Jetel luční 5%

Luční směs do vlhka

Výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů. Zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy. Při intenzivnějším hnojení poskytne o jednu seč navíc. Vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 7,85

Složení:

 • Bojínek luční 25%
 • Festulolium 15%
 • Kostřava luční 15%
 • Psineček výběžkatý 5%
 • Lipnice luční 10%
 • Jílek vytrvalý 22%
 • Jetel luční 5%
 • Jetel zvrhlý 3%

Luční směs do vlhka SPECIAL

Vytrvalá směs pro vlhká stanoviště a psárkové louky. Směs druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů. Vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů. Garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 7,8

Složení:

 • Bojínek luční 22%
 • Festulolium 17%
 • Kostřava luční 15%
 • Psineček výběžkatý 5%
 • Lipnice luční 10%
 • Jílek vytrvalý 18%
 • Psárka luční 5%
 • Jetel luční 5%
 • Jetel zvrhlý 3%

Luční směs do sucha bez jetelovin

Vyřeší váš problém s nedostatkem sena. Směs je schopna díky zastoupení suchovzdorných druhů poskytnout výnos i v období s mírným deficitem srážek. Nižší druhové zastoupení univerzálního chrakteru bez výskytu jetelovin. Touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata. Vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 6,75

Složení:

 • Festulolium 20%
 • Jílek vytrvalý 20%
 • Kostřava rákosovitá 20%
 • Kostřava červená 15%
 • Kostřava luční 15%
 • Lipnice luční 10%

Pastevní směs

Směs složená z vytrvalých druhů vybraných odrůd vhodných k průběžnému pasení. Na této směsi si smlsne každá kráva. Obsahuje jemnolistou kostřavu rákosovitou RGT CALLINA, která velmi dobře chutná. Porost dobře snáší sešlapávání, rychle obrůstá a vytváří pevný drn. Zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou a vyváženou píci, dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období. Dostačuje střední intenzita hnojení.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota: 7,7

Složení:

 • Jílek vytrvalý 2n 15%
 • Jílek vytrvalý 4n 10%
 • Jílek hybridní 10%
 • Kostřava rákosovitá 10%
 • Lipnice luční 10%
 • Bojínek luční 15%
 • Kostřava červená 10%
 • Kostřava luční 15%
 • Jetel plazivý 5%

Pastevní směs pro koně

Tuto směs mají koně rádi, její složení je přizpůsobeno jejich specifickému trávení. Složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní, energeticky bohatou a vyváženou píci  vhodnou jak pro pastvu tak využití na seno. Vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu. Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce.
Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m²
Krmná hodnota 7,6

Složení:

 • Bojínek luční 30%
 • Festulolium 15%
 • Jílek vytrvalý 2n 15%
 • Jílek vytrvalý 4n 10%
 • Jílek hybridní 10%
 • Kostřava rákosovitá 10%
 • Lipnice luční 10%

Směs pro vinice a sady

Travní směs je určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy. Porost zabrání rozšíření nežádoucích plevelných rostlin. Jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčící druhy a pozvolna z pozemku ustupuje. Lze použít také na svahy dálnic a svahy ohrožené erozí.
Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha
Krmná hodnota: 6,8

Složení:

 • Jílek vytrvalý 25%
 • Lipnice luční 15%
 • Kostřava ovčí 25%
 • Kostřava červená 25%
 • Kostřava drsnolistá 10%

Energetická směs

Intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu. Je vhodná do vyšších poloh na svažité pozemky. Za nižší výrobní náklady zajistí dostatek hmoty pro vaši bioplynovou stanici, případně při nedostatku krmení může doplnit váš krmný fond. Je vhodná pro ozdravení osevního postupu, ochranu půdy a její úrodnosti. Umožňuje hnojení digestátem. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.
Doporučený výsevek: 30-35 kg/ha, 1 kg na 500 m²
Krmná hodnota: 6,1

Složení:

 • Festulolium 30%
 • Kostřava rákosovitá 40%
 • Jílek mnohokvětý 20%
 • Srha laločnatá 10%

Vojtěškotravní směs

Vojtěška se stává stále populárnější na spoustě mléčných farem nejen v sušších oblastech. V suchém roce ji ocení každý farmář. Suchovzdorná vojtěška je výrazným donorem bílkovin a trávy doplní cukry, které jsou důležité pro snadnější konzervaci. Vojtěškotravní směs poskytne vysoký výnos kvalitní bílkovinné píce již v první seči. Provozně vytrvalá směs je vhodná pro intenzivní oblasti. Senáž z vojtěškotravní směsi rychleji zavadá než z čistosevu vojtěšky.
Doporučený výsevek: 18-20 kg/ha, 1 kg na 550-500 m²
Krmná hodnota: 7,08

Složení:

 • Vojtěška setá 92%
 • Festulolium 8%

Směs přísev

Ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce prořídlých a zaplevelených luk a pastvin. Až 50% úspora nákladů na založení porostu. Doplní ustupující méně vytrfvalé druhy, potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin. Zajistí rychlý efekt při poškození zimou i hlodavci. Prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů.
Doporučený výsevek: 20-23kg/ha, 1 kg na 500-430 m²
Krmná hodnota (bez započtení stávajícího porostu): 8

Složení:

 • Jetel luční 92%
 • Festulolium 8%

Druhy vhodné pro přísevy:

 • jetel luční – nejvhodnější druh pro přísevy, má poměrně velká semena, rychle vzchází a po výsevu se rychle vyvíjí, dokáže se konkurenčně prosadit v porostu s travami
 • vojtěška setá – má poměrně vysoké nároky na kvalitu půdy (nesnáší mělké, kyselé a občasně zamokřené půdy), existují však případy úspěšného přísevu vojtěšky do lučních poorstů, kdy po překonání kritického období po vzejití dosahuje vyšší vytrvalosti a tolerance vůči suchu než jetel luční
 • festulolium, jílek vytrvalý, jílek hybridní – po přísevu rychle vzchází a rychle se vyvíjí. Vyžadují však dostatek vláhy a živin v půdě, což je v našich podmínkách často obtížně dosažitelné.
 • kostřava rákosovitá a kostřavovité hybridy – hlavní předností je vysoká vytrvalost a dobrá produkce píce i v suchých podmínkách. Naopak nevýhodou je pomalejší počáteční vývin a omezené použití pro pastevní porosty (selektivita zvířat).
 • bojínek luční, kostřava luční a srha laločnatá – speciální směs dle individuálních potřeb odběratele na zakázku

Směs CHKO

Druhově bohatá travinobylinná krajinná směs vhodná k zatravňování orné půdy, k obnově a přísevům druhově chudých travnatých ploch na území chráněné krajinné oblasti. Osivo většiny odrůd a druhů pochází z produkce České republiky, je známé a ověřené, zapsané v seznamu doporučených odrůd ČR. Ve směsi nejsou použiti kříženci a odrůdy vzniklé polyploidizací či mutagenezí. Vícedruhová pestrá směs zajistí stabilitu a plastičnost k různým půdním či klimatickým podmínkám, je určená pro dlouhodobé extenzivní využití. Podíl jetelovin umožní použít směs na plochy dlouhodobě neobhospodařované s nekvalitní chudou půdou bez živin, později z porostu odstoupí. Zastoupení jílku vytrvalého urychlí vzcházení porostu a sníží nebezpečí půdní eroze po zásevu. Směs chráněná krajinná oblast byla schválena a úspěšně vyseta na území CHKO České středohoří.
Doporučený výsevek: 25-30 kg/ha
Krmná hodnota: 7,17
Pro výsev zvolte secí stroj s výsevným ústrojím vhodným pro setí trav.


Složení:

 • Kostřava luční 18%
 • Jílek vytrvalý 18%
 • Kostřava červená 15%
 • Ovsík vyvýšený 10%
 • Lipnice luční 10%
 • Srha laločnatá 10%
 • Jetel luční 10%
 • Jetel plazivý 3%
 • Bojínek luční 6%

Technické travní směsi

Hřištní směs

Směs vybraných odrůd trav určená pro zakládání zátěžových travních ploch. Vytváří hustý, plastický a pružný drn, který se vyznačuje vysokou schopností regenerace. Zvýšené zastoupení moderních, silně odnožujících úzkolistých odrůd trav, vytváří zdravý travní porost. Trávník má jednotný vzhled, stálou barvu, snáší sešlapávání a nevyžaduje speciální intenzivní údržbu. Směs je určena pro zatravnění zatěžovaných trávníků jako jsou hřiště, letištní plochy, dostihové dráhy, golfová hřiště mimo greeny a ostatní sportovní plochy. Vhodné využití najde také při ozelenění sídliště, rekreačních prostor, u bazénů či koupališť i na zahradách rodinných domů. Pravidelné ošetřování – sečení, závlaha, výživa i jednorázové zásahy odplevelení a vertikutace – přispěje k vytvoření trávníku pro radost i užitek.
Doporučený výsevek: 2-2,5 kg/100 m²

Složení:

 • Jílek vytrvalý 60%
 • Lipnice luční 20%
 • Kostřava červená trsnatá 20%

Parková směs

Travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy. Vyznačuje se pomalým růstem a celistvým vzhledem, snese i hlubší sečení. Vysoký podíl kostřav a jemnolistých odrůd jílků zajistí sytě zelený jemný trávník.
Intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu. Výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 1,8 kg N/100 m².
Doporučený výsevek: 2-2,5 kg/10 m²

Složení:

 • Kostřava červená trsnatá 30%
 • Kostřava červená výběžkatá 30%
 • Lipnice luční 25%
 • Jílek vytrvalý 15%

Rychlé ozelenění

Krátkodobá travní směs určená pro zatravnění ploch, na něž neklademe vysoké nároky. Je složena z druhů s intenzivním vývojem, které po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení trávníku. Výhodou je také nízká cena této směsi. Vhodná na plochy po stavebních úpravách.
Doporučený výsevek: 0,5-1,0 kg/100 m²

Složení:

 • Jílek vytrvalý 40%
 • Kostřava rákosovitá 20%
 • Jílek mnohokvětý 20%
 • Jílek jednoletý 20%

Směsi meziplodin ProTerra

ProTerra směs humus

Velmi vysoký nárůst nadzemní biomasy v relativně krátkém časovém období umožní vyšší zadržení dusíku v rostlinách. Silně prokořeňující směs meziplodin, která napomáhá rozrušovat zhutnění půdy. Obohacuje půdu o snadno rozložitelnou organickou hmotu, a tím stimuluje biologickou aktivitu půdy a chemické procesy. Ředkev olejná svým dlouhým vřetenovitým kořenem proniká do spodních vrstev půdy a způsobuje tak průsak vody do hlubších partií, což pozivitně ovlivní uzavření koloběhu vody a živin v systému. Peluška přispívá pomocí kořenového systému k fixaci vzdušného dusíku a ke zlepšení půdní struktury. Vyvážená meziplodinová směs předcházející obilí, kukuřici a řepce.

Doporučený výsevek: 30-40 kg/ha
Doba výsevu: do poloviny srpna
Hloubka setí: 5 cm

Složení:

 • Peluška 32%
 • Pohanka obecná 29%
 • Jetel nachový 15%
 • Svazenka vratičolistá 14%
 • Ředkev olejná 10%

ProTerra směs nematocidní

Speciálně vyvážená směs pro snížení háďátek v oblastech s vysokou koncdntrací pěstování cukrové řepy a zeleniny. Využívá vlivu tzv. nepřátelských rezistentních rostlin, do jejichž kořenů sice háďátka pronikají, ale jejich vývojový cyklus je omezen, takže škůdce zahyne. Ředkev olejná v krátké době vytváří značné množství biomasy, která přispívá k ozdravení půdy nejen u pěstitelů řepy, ale i v zahradnictví. Vikev setá má příznivý vliv na rozvoj půdních bakterií, hluboko kořenící a bohatě větvící kořenový systém pomáhá k rozbití utužené struktury půdy. Umožňuje pěstování řepy v následujícícm roce bez hluboké orby.
Doporučený výsevek: 30 kg/ha
Doba výsevu: srpen až začátek září
Hloubka setí: 2-3 cm

Složení:

 • Ředkev olejná 32%
 • Vikev setá 30%
 • Hořčice bílá 20%
 • Svazenka vratičolistá 13%
 • Jetel alexandrijský 5%