Silážování kukuřice v srpnu?

V mnoha regionech České republiky chybějící srážky a vysoké teploty zapříčinily, že kukuřice se stala silážování schopná a musí nastoupit řezačky, aby se získala alespoň nějaká kvalita.
Je třeba mít na zřeteli :
Nesklízejte kukuřici za vysokých teplot,  protože hmota je příliš teplá a pokud přijde do rozpáleného silážního žlabu hrozí zde nebezpečí , že nenastanou optimální silážní procesy.
Proto je dobré začít v brzkých ranních hodinách a pokračovat maximálně do oběda, kdy není hmota ještě plně zahřátá.
V ideálním případě použijte silážovací prostředky k zabezpečení optimální konzervace.

Meziplodiny – důležitý prvek „GREENINGU“- začněte už dnes!!

Blíží se termín pro letní výsev meziplodin, tj. 31.7. 2015. Tento termín lze využít zejména po časně sklizených obilninách, zelenině nebo raných bramborách. Porost na pozemku musí být do 20.9. 2015 a musí obsahovat max. 90% vyjmenovaných plodin. AGROKOP HB má pro tyto účely připraveny směsky hořčice, svazenky a pohanky, případně jílku mnohokvětého a jednoletého, které nejlépe splní účel greeningu. Pro započítání 1 ha pro greening je zapotřebí 3,33 ha meziplodin. Porost nesmí být mechanicky nebo chemicky likvidován. Neváhejte a obraťte se na naše obchodní zástupce, pomohou Vám najít nejvhodnější řešení!

Senáže už začaly

P1200230Po dlouhé mírné zimě a studeném jaru se konečně oteplilo a zemědělci se pustili do senážování. Počasí zatím přeje a dá se očekávat vysoká kvalita píce.

Pro vysokou kvalitu senáže rozhodují tři faktory jako je čas sklizně, vlastní způsob senážování a nutriční kvalita porostu daná druhovým složení a zastoupením jednotlivými odrůd. AGROKOP HB může právě napomoci v dodávce kvalitního certifikovaného osiva, které je schopno zajistit vysokou nutriční hodnotu porostu. Volba správného osiva může výrazně napomoci k dosažení vysokého výnosu píce a při vysoké nutriční kvalitě ovlivní ziskovost celého chovu skotu. Můžeme doporučit směsi optimálního druhového složení, které ve správný čas sklizně zajistí tu nejlepší výživovou hodnotu (zejména stravitelnou vlákninu) nutnou pro vysokoprodukční zvířata.

Pro volbu správné travní směsi se obracejte na naše obchodní zástupce

Osiva pro hnízdiště čejky chocholaté

dotace až 667 Euro/ha v podopatření ochrana čejky chocholaté

čejka chocholatá

AGROKOP HB připravuje pro oblasti s výskytem čejky chocholaté, jejíž hnízdiště najdete nejvíce v jižních a východních Čechách a na jižní Moravě, speciální směsi osiv, které poslouží k její ochraně. Ochrana spočívá v zajištění prostoru, na kterém najdou dostatek potravy a ve vytvoření porostu, jenž chrání hnízdiště, kterých v České republice ubývá. Pokud si osevní směs složenou mj. z prosa, lesknice a slunečnice zaseje aktivní zemědělec, může dostat dotaci, jestliže ovšem splní podmínky dané Nařízením vlády č. 75/2015 Sb. Jedná se například o zabezpečení plochy s hnízdištěm čejky chocholaté proti přejezdům, obhospodařovaná plocha musí činit min. 0,5 ha orné půdy a v určenou dobu je nutno zaset směsi certifikovaných osiv ve stanoveném složení a alespoň v daném minimálním výsevu.

O aktuálním stavu přípravy osevních směsí se informujte u našich obchodních zástupců.

Polní den obilnin

dovolujeme si Vás pozvat na Polní den obilnin, který se koná dne 23.6.2015 v Radostíně nad Oslavou, okr. Žďár nad Sázavou. Bližší informace na pozvánce.

PD

Osevní směsi pro vinohrady

vinohradyAGROKOP HB připravil na základě Nařízení vlády č.75/2015  o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření osevní  směsi pro vinohradníky ve složení specifikované v příloze č. 8  pro zajištění integrovaní produkce vinné révy specifikované  v par.13 odst g)

Vinohradníci si mohou vybrat ze tří směsi ve dvou cenových hladinách . Ve směsi jsou zastoupeny  v pestrém druhovém složení 70% bobovité – 5 druhů, 10% lipnicovité  a z 20% dvouděložné byliny . Na stanovišti vydrží minimálně 3 roky .  Směs VINOHRAD III obsahuje fenykl nebo koriandr a širokou řadu jetelovin, které obohatí půdu o dusík, což navíc ušetří vinařům finanční prostředky za nákup hnojiv.

Pro bližší informace kontaktujte naše obchodní zástupce.

 

Polní kázání

zveme Vás na tradiční Polní kázání v Horní Krupé, čtvrtek 14.5.2015. Bližší informace na pozvánce.

Greening – ozelenění

AGROKOP HB pečlivě sleduje přípravu nové dotační politiky EU implementované do podmínek České republiky a je schopný připravit a dodat jeteloviny, trávy a travní směsi v souladu s novými podmínkami. Greening je klíčovým prvkem reformní politiky a je na něho vázáno 30% přímých plateb (asi 70Euro /ha)

Číst dále »

Nezapomeňte založit BIOPÁS a čerpejte dotace z AGRO-ENVI

Blíží se zákonný termín 15. červen, kdy musí být založen biopás. AGROKOP HB připravil směsi pro tyto účely pouze ze schválených druhů. V naší nabídce najdete nejen krmný biopás, ale i nektarodárný biopás vhodný pro včely, který druhovým zastoupením kvetoucích rostlin podporuje opylovače a ostatní hmyz. Začlenění biopásů do osevního postupu vede k podpoře biologické rozmanitosti v zemědělské krajině a je doporučováno včelaři.

Zimní semináře 2015

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na tradiční odborné seminářé, letošní zimu opět v

Novém Městě na Moravě 9.12.2015   – pozvánka ke stažení

Havlíčkově Brodě – termín upřesníme

Dzbelu  – termín upřesníme