Nabídka travních směsí

Zemědělské travní směsi

Luční směs do sucha SPECIAL

Vícedruhové složení směsi zvyšuje variabilitu a plastičnost v podmínkách chudších a výsušných stanovišť. Současně podporuje víceleté využití travního porostu. I při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce. Směs je vhodná do chudších a svažitých poloh a je určena pro dlouhodobé využití 5-6 roků. Jedná se o ranou směs, která při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha, 1 kg na 280-400 m2

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7

 Složení:
 • Kostřava červená 5%
 • Festulolium 12%
 • Srha laločnatá 10%
 • Jílek vytrvalý 10%
 • Lipnice luční 10%
 • Kostřava rákosovitá 15%
 • Ovsík vyvýšený 15%
 • Jetel plazivý 3%
 • Jetel luční 5%

Luční směs do sucha

Vhodná do chudších a svažitých poloh kde velmi dobře snáší sucho, takže i v při nižších srážkách poskytne dostatečné množství píce. Je určena pro dlouhodobé využití. Při nízké intenzitě lze využít jako krajinný trávník.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 6,9

 Složení:
 • Kostřava rákosovitá 20%
 • Festulolium 20%
 • Kostřava luční 20%
 • Kostřava červená 10%
 • Jílek vytrvalý 15%
 • Lipnice luční 7%
 • Jetel luční 5%
 • Jetel plazivý 3%

Luční směs do vlhka SPECIAL

Směs druhově velmi pestrá s vyšším zastoupením vytrvalejších komponentů vhodných zejména na vlhčí stanoviště. Garantuje kvalitní produkci píce na více než 4 roky. Vyšší zastoupení vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,8

 Složení:
 • Bojínek luční 22%
 • Festulolium 17%
 • Kostřava luční 15%
 • Lipnice luční 10%
 • Jílek vytrvalý 18%
 • Psineček výběžkatý 5%
 • Psárka luční 5%
 • Jetel zvrhlý 3%
 • Jetel luční 5%

Luční směs do vlhka

Výkonná luční směs s vyšším zastoupením vlhkomilných druhů, které se lépe vyrovnávají s méně příznivými podmínkami vlhkých půdních poměrů. Zastoupené druhy jsou garancí dobrého výnosu biomasy. Při intenzivnějším hnojení poskytne jednu seč navíc. Vzhledem k vyššímu podílu jetelovin a jílku je vhodnější první užitkové roky první seč senážovat.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,85

 Složení:
 • Bojínek luční 25%
 • Festulolium 15%
 • Lipnice luční 10%
 • Jílek vytrvalý 22%
 • Psineček výběžkatý 5%
 • Jetel luční 5%
 • Jetel zvrhlý 3%

Luční směs do sucha bez jetelovin

Touto směsí založíme velmi výnosný porost poskytující chutnou píci pro hospodářská zvířata. Vhodná především na pozemky, kde předpokládáme aplikaci vyšších dávek dusíkatých hnojiv či kejdy. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 6,75

 Složení:
 • Festulolium 20%
 • Jílek vytrvalý 20%
 • Kostřava rákosovitá 20%
 • Kostřava červená 15%
 • Kostřava luční 15%
 • Lipnice luční 10%

 Pastevní směs

Směs složená z vytrvalých druhů, které dobře snášejí sešlapávání, dobře obrůstá a vytváří pevný drn. Zvýšený podíl jílku poskytuje chutnou a vyváženou píci, dobře přijímanou hospodářskými zvířaty po celé vegetační období. Dostačuje střední intenzita hnojení.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,7

 Složení:
 • Jílek vytrvalý 2n 20%
 • Bojínek luční 15%
 • Festulolium 15%
 • Kostřava luční 15%
 • Jílek vytrvalý 4n 10%
 • Kostřava červená 10%
 • Lipnice luční 10%
 • Jetel plazivý 5%

Pastevní směs pro koně

Složení směsi poskytuje chutnou a kvalitní, energeticky bohatou a vyváženou píci s pevnou strukturou drnu vhodnou jak pro pastvu tak využití na seno.Vytváří vysoce intenzivní travní porost bez zastoupení jetelovin s pevnou strukturou drnu. Raná směs, při intenzivním hnojení poskytne maximální výnos píce.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,6

 Složení:
 • Bojínek luční 30%
 • Festulolium 25%
 • Jílek vytrvalý 2n 15%
 • Jílek vytrvalý 4n 10%
 • Kostřava rákosovitá 10%
 • Lipnice luční 10%

Směs přísev

Ekonomicky výhodná forma zvýšení intenzity produkce prořídlých a zaplevelených luk a pastvin. Doplní ustupující méně vytrvalé druhy s až 50% úsporou nákladů na založení porostu. Potlačí rozvoj nežádoucích dvouděložných plevelných rostlin. Zajistí rychlý efekt při poškození po zimě i hlodavci. Prodlouží životnost stávajících trvalých travních porostů.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 8

 Složení:
 • Jetel luční 92%
 • Festulolium 8%

Druhy vhodné pro přísevy

Jetel luční – nejvhodnější druh pro přísevy, má poměrně velká semena, rychle vzchází a po výsevu se rychle vyvíjí, dokáže se konkurenčně prosadit v porostu s travami

Vojtěška setá – má poměrně vysoké nároky na kvalitu půdy (nesnáší mělké, kyselé a občasně zamokřené půdy)

Festulolium, jílek vytrvalý, jílek hybridní – po přísevu rychle vzchází a rychle se vyvíjí. Vyžadují však dostatek vláhy a živin v půdě, což je v našich podmínkách často obtížně dosažitelné.

Kostřava rákosovitá a kostřavovité hybridy – hlavní předností je vysoká vytrvalost a dobrá produkce píce i v suchých podmínkách. naopak nevýhodou je pomalejší počáteční vývin a omezené použití pro pastevní porosty (selektivita zvířat).

Bojínek luční, kostřava luční a srha laločnatá 

Speciální směsi dle individuálních potřeb odběratele na zakázku

Intenzivní směs 

Krátkodobá produkční směs jednoletého charakteru poskytující tři až čtyři seče dle vláhových poměrů. Lze ji využít ke krmení i pro výrobu bioplynu, vyžaduje intenzivnější dusíkatou výživu v dávce až 200 kg/ha. Po jednotlivých sečích lze výhodně využít vedlejší produkty z výroby bioplynu ke hnojení a současně tak zlepšit i vláhové poměry půdy. Možnost hnojení kejdou a digestátem.

Doporučený výsevek: 30-40 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7

 Složení:
 • Jílek jednoletý 50%
 • Jílek mnohokvětý 50%

Energetická směs 

Intenzivní travní směs vytrvalého charakteru s vysokou produkcí biomasy pro výrobu bioplynu. Je vhodná do vyšších poloh na svahovité pozemky, pro ozdravení osevního postupu, ochranu půdy a její úrodnosti. Umožňuje hnojení digestátem. První seč je vhodné provést v co nejranějším termínu.

Doporučený výsevek: 30-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 6,1

 Složení:
 • Festulolium 30%
 • Kostřava rákosovitá 40%
 • Jílek mnohokvětý 20%
 • Srha laločnatá 10%

Směs pro vinice a sady

Travní směs je určena na plochy, kde není žádoucí vysoká tvorba biomasy. Současně potřebujeme porost jenž bude bránit rozšíření nežádoucích plevelných rostlin. Jílek svým rychlým vývojem vytváří pevný drn, který postupně doplní pomaleji klíčící druhy a pozvolna z pozemku ustupuje. Lze použít na svahy dálnic a svahy ohrožené erozí.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 6,8

 Složení:
 • Kostřava červená 50%
 • Jílek vytrvalý 25%
 • Lipnice luční 15%
 • Kostřava ovčí 10%

Vojtěškotravní směs

Vojtěškotravní směs poskytne vysoký výnoskvalitní bílkovinné píce již v první seči. Provozně vytrvalá směs vhodná pro intenzivní oblasti. Senáž z vojtěškotravní směsi rychleji zavadá než z čistosevu vojtěšky.

Doporučený výsevek: 25-35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,08

 Složení:
 • Vojtěška setá 92%
 • Festulolium 8%

Jetelotravní směs na ornou půdu

Vysoce produkční směs s vyšším podílem jetelovin. Ročně poskytne 2-3 seče vhodné pro přímé krmení i sušení. Bílkovinná píce s vysokým podílem sacharidů. Výsev se provádí zjara při vhodných vláhových poměrech až do poloviny srpna. Intenzivní využívání, senáž. Při vyšším podílu jeteloviny je píce chutnější a tím dochází ke zvýšení příjmu potravy a tím pádem následně k navýšení tvorby mléka.

Doporučený výsevek: 30- 35 kg/ha

V rámci dotačního titulu „Greening“ 61/2016 Sb.

Krmná hodnota: 7,9

 Složení:
 • Jetel luční 52%
 • Festulolium 38%
 • Jílek mnohokvětý 10%

Trávníkové směsi

 

Hřištní směs

Směs vybraných odrůd trav určená pro zakládání zátěžových travních ploch. Vytváří hustý, plastický a pružný drn, který se vyznačuje vysokou schopností regenerace. Zvýšené zastoupení moderních, silně odnožujících úzkolistých odrůd trav, vytváří zdravý travní porost. Trávník má jednotný vzhled, stálou barvu, snáší sešlapávaní a nevyžaduje speciální intenzivní údržbu. Směs je určena pro zatravnění zatěžovaných trávníků jako jsou hřiště , letištní plochy, dostihové dráhy, golfová hřiště mimo greeny a ostatní sportovní plochy. Vhodné využití najde také při ozelenění sídliště, rekreačních prostor, u bazénů či koupališť i na zahradách rodinných domů. Pravidelné ošetřování – sečení, závlaha, výživa i jednorázové zásahy odplevelení a vertikutace – přispěje k vytvoření trávníku pro radost i užitek. Travní směs určena pro zakládání profesionálních zatěžovaných ploch, lze ji použít k výsevům v okolí rodinných domů a rekreačních objektů. Dobře regeneruje a obrůstá. Vyžaduje časté sečení.

Doporučený výsevek: 2 – 2,5 kg/m2

 Složení:
 • jílek vytrvalý
 • lipnice luční
 • kostřava červená

 

 

Parková směs

Travní směs vhodná pro okrasné, méně zatěžované plochy. Vysoký podíl kostřav zajistí sytě zelený jemný trávník. Intenzivní ošetřování podpoří dobrý stav porostu. Výživa dle počtu sečí, minimálně čtyřikrát ročně v dávce 2-5 kg/100 m2.
Doporučený výsevek: 200 kg/ha

 Složení:
 • 30% kostřava červená trsnatá
 • 30% kostřava červená výběžkatá
 • 25% lipnice luční
 • 15% jílek vytrvalý

 

Rychlé ozelenění

Krátkodobá travní směs určena pro zatravnění ploch, na než neklademe vysoké nároky. Je složena z druhů s intenzivním vývojem, které po zasetí umožňují rychlé ozelenění půdy a zapojení trávníku.
Doporučený výsevek: 60-100 kg/ha

 Složení:
 • 40% jílek vytrvalý
 • 20% kostřava rákosovitá
 • 20% jílek mnohokvětý
 • 20% jílek jednoletý

 

Ostatní směsi

 Směs kvetoucích rostlin jednoletá

Univerzální kvetoucí směs jednoletého charakteru, bohaté a široké druhové zastoupení zajistí pastvu pro včely od časného jara do pozdního léta. Nemá vyhraněné nároky na půdní stanoviště, je vhodná do všech lokalit. Doporučený výsev je v březnu až v dubnu do hloubky 2 cm.
Doporučený výsevek: 10-15 kg/ha

 Složení:
 • Svazenka vratičolistá 15%
 • pohanka obecná 15%
 • hořčice bílá 15%
 • jetel luční 8%
 • jetel alexandrijský 8%
 • lupina úzkolistá 8%
 • len setý 8%
 • ředkev olejná 8%
 • sléz krmný 8%
 • řepka jarní 7%

 

Směs kvetoucích rostlin víceletá

Zvolené zastoupení jednoletých a víceletých druhů rostlin poskytuje dostatek pylu jak v roce zásevu, tak i v následujícím období. Výraznější zastoupení víceletých jetelovin umožní zachovat květinový pás i po více užitkových let. Možnost provedení letní seče v období od konce června do července, kdy porost obrazí, zregeneruje a vykvete, čímž zajistí potravu pro včely i v pozdním létě. Doporučený výsev je v dubnu až květnu do hloubky 2 cm.
Doporučený výsevek: 10-15 kg/ha

 Složení:
 • Jetel luční 15%
 • Jetel nachový 15%
 • Jetel alexandrijský 10%
 • Vojtěška setá 10%
 • Svazenka vratičolistá 10%
 • Pohanka obecná 8%
 • Hořčice bílá 8%
 • Lupina úzkolistá 8%
 • Sléz krmný 8%
 • Jetel zvrhlý 8%