Travní směsi

ELIMINUJTE šťovíky z travních porostů!

RUMEX FREE

V posledních letech dochází ke zvýšenému výskytu zaplevelení pastvin širokolistými šťovíky. Příčinou může být jednak půdní zásoba z předchozího období, opožděná sklizeň zaplevelených porostů, statková hnojiva, ale v neposlední řadě také přípustný počet semen šťovíků v uznaném osivu trav a jetelovin ve stupni C1 (Vyhláška č. 129/2012 Sb. o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu).

Při nejvyšším dovoleném výskytu semen šťovíků, dle normy 10ks v 50g vzorku, jich může být až 200ks na 1kg uznaného osiva. Lze tedy zaset přímo s osivem až 4000ks šťovíků při výsevku 20kg jetele na ha!

Výše uvedené zaplevelení širokolistými šťovíky je agresivní, vytlačuje ze svého okolí kulturní trávy a jeteloviny a výrazně zhoršuje výživnou hodnotu píce a její stravitelnost. Obsah značného množství kyseliny šťavelové, tříslovin a alkaloidů snižuje chutnost píce pro dobytek. Vysoký obsah vody zpomaluje zavadání a způsobuje technologické problémy při výrobě sena a senáže. Generativní stádium rozšíření semen do půdní zásoby několikrát znásobí. Případná likvidace specifickými herbicidy bývá velmi náročná, nákladná, dlouhodobá a ne vždy účinná. Pro ekologicky hospodařící farmy je problém ještě větší, kdy herbicidy nelze použít. Dle zahraničních zkušeností je hranice pro likvidaci porostů a jejich obnovu 4 000 ks rostlin šťovíků na 1 ha.

Zpracováno za použití materiálů:

doc. Ing. Bohumír Cagaš, CSc., doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.

Rozhodli jsme se Vám s tímto problémem účinně pomoci a proto při výrobě osiva jetele lučního postupujeme dle parametrů švýcarské normy VESKOF. To odpovídá 0-2 kusům šťovíků ve 200g osiva jetele lučního, což je 20krát nižší obsah šťovíků v osivu na Vaše pole oproti běžnému standardu.

V kvalitě jsme vždy o krok napřed!

Travní porosty s jetelovinou:

  • nižší náročnost na produkci – k dosažení stejné produkce jako u porostu bez jeteloviny potřebují o ca 50% méně dusíku
  • lepší zakládání porostu
  • meliorační účinek daný hlubokým kůlovým kořenem jetelovin
  • čerpání živin splavených do nižších vrstev
  • obsah živin je vyváženější a nutriční hodnota píce vyšší
  • příznivější vliv na produkci následných plodin po zaorání porostu